VIEW MORE SONGS

Ravanasura Anthem Song Lyricsదశకంఠా లంకాపతి రావణా

రావణ రావణ రావణ దశగ్రీవ
రావణ రావణ రావణ దశగ్రీవ
రావణ రావణ రావణ దశగ్రీవ
రావణ రావణ రావణ దశగ్రీవ

రావణ రావణ రావణ దశగ్రీవ
రావణ రావణ రావణ దశగ్రీవ
రావణ దశగ్రీవ రావణ
రావణ దశగ్రీవ రావణ

దశగ్రీవ రావణ దశగ్రీవ రావణ
రా రా రా రా రా రా రా
దశగ్రీవ రావణ దశగ్రీవ రావణ
రా రా రా రా రా రా రా

దశకంఠ లంకాపతి రావణ రావణ
దశకంఠ లంకాపతి రావణ రావణ
దశకంఠ లంకాపతి రావణ రావణ
దశకంఠ లంకాపతి రావణసురా
రావణాసురా ఆ ఆఆ రావణాసురా

దశగ్రీవ రావణ దశగ్రీవ రావణ
రా రా రా రా రా రా రా
దశగ్రీవ రావణ దశగ్రీవ రావణ
రా రా రా రా రా

సారిసారి సారి సారి సరి సరి స
సరి గరి సరి గరి గరి గరి సరి స
రిగ రిగ మామ మామ మా మగరిస సరిగా
రిగ మామ మామ గమపాపా పాపా
రిగ మామ మామ గమపాపా పాపా ప
స ద స ద మ పా ప
గామ గామ గామ గామ గామ
రీగ నీ ద ని ద ని దనీస

ఆఖర్వ సార్వమంగళ కళాకధంబ మంజరి
రసప్రవహ మాధురి విజృంభణ మధువ్రతం
స్మరాంతకం పురాంతకం భవాంతకం మకాంతకం
గజాంతకాంధ కాంత కాంత మాంత కాంతకం భజే

ఆఖార్వ సార్వమంగళ కళాకధంబ మంజరి
రసప్రవహ మాధురి విజృంభణ మధూవ్రతం
స్మరాంతకం పురాంతకం భవాంతకం మకాంతకం
గజాంతకాంధ కాంత కాంత మాంత కాంతకం భజే

దశగ్రీవ రావణ దశగ్రీవ రావణ
రా రా రా రా రా రా రా
దశగ్రీవ రావణ దశగ్రీవ రావణ
రా రా రా రా రా రా రా
రావణా ఆ ఆఆ ఆ
రావణాసురా ఆ ఆ ఆ ఆ
Song Name Pyaar Lona Paagalnbsp Song Lyrics
Singer's Ravi Teja
Category Tollywood Songs
Movie Name Ravanasura Telugu Song Lyrics

Who is the director & music director of the Ravanasura Telugu movie ?

Not Answered

What are the top songs of Ravanasura Telugu movie ?

Not Answered

Which is the most famous song in Ravanasura Telugu movie ?

Not Answered