VIEW MORE SONGS

Seetharam Charitham Song Lyricsసీతారామ చరితం
శ్రీ సీతారామ చరితం
గానం జన్మ సఫలం శ్రవణం పాపహరణం
ప్రతి పదపదమున శృతిలయాన్వితం చత్రువేదవినుతం
లోకవిదితం ఆదికవి వాల్మీకి రచితం
సీతారామ చరితం
కోదండపానియా దండకారణ్యమున కొలువుండే భార్యతో నిండుగా
కోదండపానియా దండకారణ్యమున కొలువుండే భార్యతో నిండుగా
అండదండగా దమ్ముడుంన్దగా అడవితల్లికి కనుల పండుగా

సుందర రాముని మోహించె రావణా సోదరి సుర్పణకా
సుద్దులు తెలిపి పొమ్మనిన హద్దులు మీరి పైపడగా
తప్పనిసరి ఐ లక్మనుడే ముక్కు చెవులను కోసే
అన్న చూడని అక్కసుకక్కుతూ రావణు చేరెను రక్కసి ఈఈ

దారుణముగా మాయచేసెను రావణుడూ
మాయలేడి ఐనాడూ మరీచుడూ
సీత కొరకు దాని వెనుక పరిగెడే శ్రీరాముడూ
అదను చూసి సీతని అపహరించే రావణుడూ
కడలి నడుమ లంక లోన కలికి సీతనుంచే
తలుపుగుండెలోపాసుల కాపలాగా ఉంచేయీ

శోకాజేలది తానైనది వైదేహీయే
ఆశోకాజేలదిలో మునిగే దాశరధి ఆఅ
సీత సీతాయా సీత సీతా అని సీతకి వినిపించేలా
రోదసికం పెంచేలా
రోదించేయీ సీతాపతి

రాముని మోమున దీనత చూసి వెక్కి ఏడ్చినవి వేదములే
సీత కెందుకీ విషాదమ్ రామునికేలా వియోగమ్మ్మ్
కమలనయనములు మునిగే పొంగి కన్నీటిలో
చూడాలేకా ఆ సూర్యుడే దూకేను మున్నీటిలో
చూడలేకా ఆ సూర్యుడే దూకేను మున్నీటిలో

వానర రాజకు సుగ్రీవునితో రాముని కలిపే మారుతీ
జలధిని దాటి లంకను చేరగా కనపడనక్కడ జానకి
రాముని ఉంగరం అమ్మకు ఇచ్చి రాముని మాటల ఓదార్చి
లంకను కాల్చే వయనుమ వచ్చే సీత శిరోమణి రామునికిచ్చి
చూసినదంతా చేసినదంతా తెలిపే పూస గుచ్చియి

వాయువేగమున వానర సైన్యము కడలీకి వారధి కట్టేరా
వాన వేగమున రామభద్రుడా రావణ తల పడ కొట్టేరా
ముదమున చేరేటి కులసతి సీతని దూరముగా నిలబెట్టేరా
అంత బాధపడి సీతకోసమని ఇంత చేసి శ్రీ రాముడూ ఊఊఉ
చెంత చెర జగమంతచూడగా వింత పరీక్ష విదించేను

ఎందుకు ఈ పరీక్షా ఎవ్వరికీ పరీక్షా
ఎందుకు ఈ పరీక్షా ఎవ్వరికీ పరీక్షా
శ్రీ రాముని భార్యకా శిలా పరీక్ష
కొలువునిజకీయావనిజక అగ్ని పరీక్షా
దశరధుని కోడలికఆ ధర్మ పరీక్షా
జనకుని కూతురికా అనుమాన పరీక్షలా
రాముని ప్రాణానికా జానకి దేహానికా
సూర్యుని వంశానికా ఈ లోకం నోటికా
ఎవ్వరికీ పరీక్షా ఎందుకు ఈ పరీక్షా
శ్రీ రామా ఆఆఆ

అగ్గిలోకి దుకే అవమానంతో సతి
అగ్గిలోకి దుకే అవమానంతో సతి
నిగ్గు తేలి సిగ్గు పడే సందేహపు జగతి
అగ్ని హోత్రుడే పలికే దిక్కులు మార్మోగగా
సీత మహాపతివ్రతని జగమే ప్రణమీల్లగా
లోకులందరికి సీతే పునీతని చాటే నేటీ శ్రీ రాముడు
ఆ జానకితో అయోద్య కేగెను సకల వర్మ సందీపుడు
సీతా సమెత శ్రీ రాముడూ
Song Name Dhandakam Song Lyrics
Singer's Keerthana,Shravani
Category Tollywood Songs
Movie Name Sri Rama Rajyam Telugu Song Lyrics

Who is the director & music director of the Sri Rama Rajyam Telugu movie ?

Not Answered

What are the top songs of Sri Rama Rajyam Telugu movie ?

Not Answered

Which is the most famous song in Sri Rama Rajyam Telugu movie ?

Not Answered