క్షణమైన గడవదు song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

క్షణమైన గడవదు jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

క్షణమైన గడవదు-Telugu Christian Song Lyrics


క్షణమైన గడవదు తండ్రి
నీ కృప లేకుండా – (2)
ఏ ప్రాణం నిలువదు ప్రభువా
నీ దయ లేకుండా – (2)
నీవే నా ప్రాణం – నీవే నా ధ్యానం
నీవే నా సర్వం – యేసు (2)       ||క్షణమైన||

ఇంత కాలం లోకంలో బ్రతికా
జీవితం అంతా వ్యర్థం చేసా
తెలుసుకున్నాను నీవు లేని జీవితం వ్యర్థమని
అనుభవించాను నీ సన్నిధిలో ఆనందమని (2)        ||నీవే||

పనిలో ఉన్నా ఎందరిలో ఉన్నా
ఎక్కడ ఉన్నా నేనేమై యున్నా
నీవు నా చెంత ఉంటేనే నాకు చాలయ్యా
నీ రెక్కలే నాకు ఆశ్రయం నా యేసయ్యా (2)        ||నీవే||

జ్ఞానమున్నా పదవులెన్నున్నా
ధనము ఉన్నా సర్వం నాకున్నా
నీవు నాతో లేకుంటే అంతా శూన్యమేగా
పరలోక స్వాస్థ్యం ఎల్లప్పుడు శ్రేష్ఠమేగా (2)        ||నీవే||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "క్షణమైన గడవదు"?

___ written the lyrics of " క్షణమైన గడవదు".

SINGER OF "క్షణమైన గడవదు" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " క్షణమైన గడవదు"