హృదయమనెడు తలుపు నొద్ద song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

హృదయమనెడు తలుపు నొద్ద jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

హృదయమనెడు తలుపు నొద్ద-Telugu Christian Song Lyrics

హృదయమనెడు తలుపు నొద్ద – యేసు నాథుండు
నిలచి – సదయుడగుచు దట్టుచుండు – సకల విధములను (2)        ||హృదయ||

పరుని బోలి నిలుచున్నాడు – పరికించి చూడ
నతడు – పరుడు గాడు రక్షకుండు – ప్రాణ స్నేహితుడు (2)        ||హృదయ||

కరుణా శీలుండతడు గాన – గాచి యున్నాడు
యేసు – కరుణ నెరిగి గారవింప – గరము న్యాయంబు (2)        ||హృదయ||

ఎంత సేపు నిలువ బెట్టి – యేడ్పింతు రతని
నాత – డెంతో దయచే బిలుచుచున్నా – డిప్పుడు మిమ్ములను (2)        ||హృదయ||

అతడు మిత్రుడతడు మిత్రుం – డఖిల పాపులకు
మీర – లతని పిలుపు వింటి రేని – యతడు ప్రియుడగును (2)        ||హృదయ||

జాలి చేత దన హస్తముల – జాపి యున్నాడు
మిమ్ము – నాలింగనము సేయ గోరి – యనిశము కనిపెట్టు (2)        ||హృదయ||

సాటిలేని దయగల వాడు – సర్వేశు సుతుడు
తన – మాట వినెడు వారల నెల్ల – సూటిగ రక్షించు (2)        ||హృదయ||

చేర్చుకొనుడి మీ హృదయమున – శ్రీ యేసునాథు
నతడు – చేర్చుకొనుచు మీ కిచ్చును – చీర జీవము కృపను (2)        ||హృదయ||

అతడు తప్పక కలుగజేయు – నఖిల భాగ్యములు
మీర – లతని హత్తుకొందు రప్పు – డానందము తోడ (2)        ||హృదయ||

బ్రతుకు శాశ్వతంబు కాదు – పరికించు చూడు
గాన – బ్రతికి యుండు కాలముననే – ప్రభుని గొలువండి (2)        ||హృదయ||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "హృదయమనెడు తలుపు నొద్ద"?

___ written the lyrics of " హృదయమనెడు తలుపు నొద్ద".

SINGER OF "హృదయమనెడు తలుపు నొద్ద" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " హృదయమనెడు తలుపు నొద్ద"