హల్లేలూయా యని పాడి song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

హల్లేలూయా యని పాడి jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

హల్లేలూయా యని పాడి-Telugu Christian Song Lyrics


హల్లేలూయా యని పాడి స్తుతింపను
రారే జనులారా మనసారా ఊరూరా
రారే జనులారా ఊరూరా నోరారా        ||హల్లేలూయా||

పాడి పంటలనిచ్చి పాలించు దేవుడని (2)
కూడు గుడ్డలనిచ్చి పోషించు దేవుడని (2)
తోడు నిడగా నిన్ను కాపాడే నాధుడని (2)
పూజించి… పూజించి పాటించి చాటించ రారే          ||హల్లేలూయా||

బంధుమిత్రుల కన్నా బలమైన దేవుడని (2)
అన్నాదమ్ముళ్ల కన్నా ప్రియమైన దేవుడని (2)
కన్నాబిడ్డల కన్నా కన్నుల పండుగని (2)
పూజించి… పూజించి పాటించి చాటించ రారే      ||హల్లేలూయా||

రాజాధి రాజులకన్నా రాజైన దేవుడని (2)
నీచాతి నీచులను ప్రేమింప వచ్చేనని (2)
నిన్న నేడు ఏక రీతిగా ఉన్నాడని (2)
పూజించి… పూజించి పాటించి చాటించ రారే      ||హల్లేలూయా||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "హల్లేలూయా యని పాడి"?

___ written the lyrics of " హల్లేలూయా యని పాడి".

SINGER OF "హల్లేలూయా యని పాడి" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " హల్లేలూయా యని పాడి"