స్తోత్రబలి అర్పించెదము song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

స్తోత్రబలి అర్పించెదము jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

స్తోత్రబలి అర్పించెదము-Telugu Christian Song Lyrics

స్తోత్రబలి అర్పించెదము
మంచి యేసు మేలు చేసెన్ (2)
చేసెను మేలులెన్నో
పాడి పాడి పొగడెదన్ (2)
తండ్రీ స్తోత్రం – దేవా స్తోత్రం (2)

ప్రాణమిచ్చి నను ప్రేమించి
పాపం తొలగించి కడిగితివే (2)
నీ కొరకు బ్రతుక వేరుపరచి
సేవ చేయ కృప ఇచ్చితివే (2)           ||తండ్రీ||

గొప్ప స్వరముతో మొరపెట్టి
సిలువ రక్తమును కార్చితివే (2)
రక్త కోటలో కాచుకొని
శత్రు రాకుండ కాచితివే (2)           ||తండ్రీ||

చూచే కన్నులు ఇచ్చితివి
పాడే పెదవులు ఇచ్చితివి (2)
కష్టించే చేతులు ఇచ్చితివి
పరుగెత్తే కాళ్ళను ఇచ్చితివి (2) ||తండ్రీ||

మంచి ఇల్లును ఇచ్చావయ్యా
వసతులన్నియు ఇచ్చావయ్యా (2)
కష్టించి పనిచేయ కృప చూపి
అప్పు లేకుండ చేసితివే (2)           ||తండ్రీ||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "స్తోత్రబలి అర్పించెదము"?

___ written the lyrics of " స్తోత్రబలి అర్పించెదము".

SINGER OF "స్తోత్రబలి అర్పించెదము" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " స్తోత్రబలి అర్పించెదము"