సోలిపోవలదు మనస్సా song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

సోలిపోవలదు మనస్సా jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

సోలిపోవలదు మనస్సా-Telugu Christian Song Lyrics

సోలిపోవలదు మనస్సా సోలిపోవలదు
నిను గని పిలచిన దేవుడు విడిచిపోతాడా (2)         ||సోలిపోవలదు||

ఇక్కట్టులు ఇబ్బందులు నిన్ను
చుట్టుముట్టినా (2)
ప్రియుడు నిన్ను చేరదీసిన
ఆనందం కాదా (2)           ||సోలిపోవలదు||

శోధనలను జయించినచో
భాగ్యవంతుడవు (2)
జీవ కిరీటం మోయువేళ
ఎంతో సంతోషము (2)       ||సోలిపోవలదు||

వాక్కు ఇచ్చిన దేవుని నీవు
పాడి కొనియాడు (2)
తీర్చి దిద్దే ఆత్మ నిన్ను
చేరే ప్రార్ధించు (2)                ||సోలిపోవలదు||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "సోలిపోవలదు మనస్సా"?

___ written the lyrics of " సోలిపోవలదు మనస్సా".

SINGER OF "సోలిపోవలదు మనస్సా" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " సోలిపోవలదు మనస్సా"