స్తుతించెదను స్తుతించెదను song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

స్తుతించెదను స్తుతించెదను jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

స్తుతించెదను స్తుతించెదను-Telugu Christian Song Lyrics


స్తుతించెదను స్తుతించెదను
నా యేసు ప్రభున్ కృతజ్ఞతతో అనుదినము        ||స్తుతించెదను||

ఉన్నత దేవుడు సర్వాధిపతియు – ఉర్వి పరిపాలక (2)
ఉన్నతం విసర్జించి నన్ను వెదకిన – ఉత్తమ స్నేహితుని (2)
ఉదయం సంధ్యా ఎల్లప్పుడును – ఉత్సాహ ధ్వనితో పాడెదను (2)         ||స్తుతించెదను||

నాశనకరమైన పాప గుంట నుండి – నరక వేదన నుండి (2)
నన్ను విడిపించి నిలిపిన దేవా – నిర్మల స్వరూప (2)
నీతి సమాధానం సంతోషముతో – నిత్య జీవము నాకిచ్చితివి (2)         ||స్తుతించెదను||

పాపము క్షమించి రోగము బాపి – భయమును దీర్చి (2)
పవిత్రదాయక పావన మూర్తి – పరిశుద్ధ మిచ్చిన (2)
పరమ పాదం శరణ్యం నాకు – పరమ రాజా పుణ్య దేవా (2)         ||స్తుతించెదను||

తల్లి గర్భమునకు ముందేర్పరచి – దేహము నమర్చియును (2)
దక్షిణ బాహుతో పట్టుకొనిన – దయా సంపూర్ణుడా (2)
దిక్కు జయము ఆదరణయు – దయతో అనుగ్రహించితివి (2)         ||స్తుతించెదను||

సిలువనెత్తి శ్రమలు సహించి – సేవకు పిలచిన (2)
స్నేహ దర్శక వీర యోధ – సంశయ హారకా (2)
శ్రమలు నింద ఆకలియైన – నీ స్నేహమునుండి ఎడబాపునా (2)         ||స్తుతించెదను||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "స్తుతించెదను స్తుతించెదను"?

___ written the lyrics of " స్తుతించెదను స్తుతించెదను".

SINGER OF "స్తుతించెదను స్తుతించెదను" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " స్తుతించెదను స్తుతించెదను"