స్తుతి గానమే పాడనా song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

స్తుతి గానమే పాడనా jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

స్తుతి గానమే పాడనా-Telugu Christian Song Lyrics

స్తుతి గానమే పాడనా
జయగీతమే పాడనా (2)
నా ఆధారమైయున్న
యేసయ్యా నీకు – కృతజ్ఞుడనై
జీవితమంతయు సాక్షినై యుందును (2)       ||స్తుతి||

నమ్మదగినవి నీ న్యాయ విధులు
మేలిమి బంగారు కంటే – ఎంతో కోరతగినవి (2)
నీ ధర్మాసనము – నా హృదయములో
స్థాపించబడియున్నది – పరిశుద్ధాత్మునిచే (2)       ||స్తుతి||

శ్రేష్టమైనవి నీవిచ్చు వరములు
లౌకిక జ్ఞానము కంటే – ఎంతో ఉపయుక్తమైనవి (2)
నీ శ్రేష్టమైన – పరిచర్యలకై
కృపావరములతో నను – అలంకరించితివే (2)       ||స్తుతి||

నూతనమైనది నీ జీవ మార్గము
విశాల మార్గము కంటే – ఎంతో ఆశించదగినది (2)
నీ సింహాసనము – నను చేర్చుటకై
నాతో నీవుంటివే – నా గురి నీవైతివే (2)       ||స్తుతి||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "స్తుతి గానమే పాడనా"?

___ written the lyrics of " స్తుతి గానమే పాడనా".

SINGER OF "స్తుతి గానమే పాడనా" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " స్తుతి గానమే పాడనా"