సుమధుర స్వరముల గానాలతో song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

సుమధుర స్వరముల గానాలతో jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

సుమధుర స్వరముల గానాలతో-Telugu Christian Song Lyrics

సుమధుర స్వరముల గానాలతో – వేలాది దూతల గళములతో
కొనియాడబడుచున్న నా యేసయ్యా – నీకే నా ఆరాధన (2)
మహదానందమే నాలో పరవశమే
నిన్ను స్తుతించిన ప్రతీక్షణం (2)        ||సుమధుర||

ఎడారి త్రోవలో నే నడిచినా – ఎరుగని మార్గములో నను నడిపినా
నా ముందు నడచిన జయవీరుడా – నా విజయ సంకేతమా (2)
నీవే నీవే – నా ఆనందము
నీవే నీవే – నా ఆధారము (2)        ||సుమధుర||

సంపూర్ణమైన నీ చిత్తమే – అనుకూలమైన సంకల్పమే
జరిగించుచున్నావు నను విడువక – నా ధైర్యము నీవేగా (2)
నీవే నీవే – నా జయగీతము
నీవే నీవే – నా స్తుతిగీతము (2)        ||సుమధుర||

వేలాది నదులన్ని నీ మహిమను – తరంగపు పొంగులు నీ బలమును
పర్వత శ్రేణులు నీ కీర్తినే – ప్రకటించుచున్నవేగా (2)
నీవే నీవే – నా అతిశయము
నీకే నీకే – నా ఆరాధన (2)        ||సుమధుర||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "సుమధుర స్వరముల గానాలతో"?

___ written the lyrics of " సుమధుర స్వరముల గానాలతో".

SINGER OF "సుమధుర స్వరముల గానాలతో" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " సుమధుర స్వరముల గానాలతో"