సాగేటి ఈ జీవ యాత్రలో song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

సాగేటి ఈ జీవ యాత్రలో jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

సాగేటి ఈ జీవ యాత్రలో-Telugu Christian Song Lyrics


సాగేటి ఈ జీవ యాత్రలో
రేగేను పెను తుఫానులెన్నో (2)
ఆదరించవా నీ జీవ వాక్కుతో
సేదదీర్చవా నీ చేతి స్పర్శతో (2)
యేసయ్యా.. ఓ మెసయ్యా
హల్లెలూయా నీకే స్తోత్రమయా (2)            ||సాగేటి||

సుడి గాలులెన్నో లోక సాగరాన
వడిగా నను లాగి పడద్రోసే సమయాన (2)
నడిపించగలిగిన నా చుక్కాని నీవే (2)
విడిపించగలిగిన నాకున్న దిక్కు నీవే (2)          ||యేసయ్యా||

వడ గాటులెన్నో నా పయనములోన
నడవలేక సొమ్మసిల్ల చేసే సమయాన (2)
తడబాటును సరి చేసే ప్రేమ మూర్తి నీవే (2)
కడవరకు నడిపే ఇమ్మానుయేలు నీవే (2)          ||యేసయ్యా||

అలల శ్రమలెన్నో బ్రతుకు నావపైన
చెలరేగి విలవిలలాడించే సమయాన (2)
నిలబెట్టి బలపరిచే బలవంతుడ నీవే (2)
కలవరమును తొలగించే కన్న తండ్రి నీవే (2)          ||యేసయ్యా||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "సాగేటి ఈ జీవ యాత్రలో"?

___ written the lyrics of " సాగేటి ఈ జీవ యాత్రలో".

SINGER OF "సాగేటి ఈ జీవ యాత్రలో" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " సాగేటి ఈ జీవ యాత్రలో"