సాగిలపడి మ్రొక్కెదము song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

సాగిలపడి మ్రొక్కెదము jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

సాగిలపడి మ్రొక్కెదము-Telugu Christian Song Lyrics

సాగిలపడి మ్రొక్కెదము సత్యముతో ఆత్మలో
మన ప్రభు యేసుని ఆ ఆ ఆఆ (2)              ||సాగిలపడి||

మోషేకంటే శ్రేష్టుడు
అన్ని మోసములనుండి విడిపించున్ (2)
వేషధారులన్ ద్వేషించున్
ఆశతో మ్రొక్కెదము (2)             ||సాగిలపడి||

అహరోనుకంటే శ్రేష్టుడు
మన ఆరాధనకు పాత్రుండు (2)
ఆయనే ప్రధాన యాజకుడు
అందరము మ్రొక్కెదము (2)       ||సాగిలపడి||

ఆలయముకన్న శ్రేష్టుడు
నిజ ఆలయముగా తానే యుండెన్ (2)
ఆలయము మీరే అనెను
ఎల్లకాలము మ్రొక్కెదము (2)     ||సాగిలపడి||

యోనా కంటె శ్రేష్టుడు
ప్రాణ దానముగా తన్ను అర్పించెన్ (2)
మానవులను విమోచించెన్
ఘనపరచి మ్రొక్కెదము (2)        ||సాగిలపడి||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "సాగిలపడి మ్రొక్కెదము"?

___ written the lyrics of " సాగిలపడి మ్రొక్కెదము".

SINGER OF "సాగిలపడి మ్రొక్కెదము" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " సాగిలపడి మ్రొక్కెదము"