సంవత్సరములు వెలుచుండగా song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

సంవత్సరములు వెలుచుండగా jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

సంవత్సరములు వెలుచుండగా-Telugu Christian Song Lyrics

సంవత్సరములు వెలుచుండగా నిత్యము నీ కృపతో ఉంచితివా
దినములన్ని తరుగుచుండగా నీ దయతో నన్ను కాచితివా
నీకే వందనం నను ప్రేమించిన యేసయ్యా
నీకే స్తోత్రము నను రక్షించిన యేసయ్యా (2)    ||సంవత్సరములు||

గడచిన కాలమంతా నీ చల్లని నీడలో నడిపించినావు
నే చేసిన పాపమంతా కలువరి సిలువలో మోసినావు (2)
శత్రువల నుండి విడిపించినావు
సంవత్సరమంతా కాపాడినావు (2)     ||నీకే||

బ్రతుకు దినములన్ని ఏలియా వలె నీవు పోషించినావు
పాతవి గతియింప చేసి నూతన వస్త్రమును ధరియింపజేశావు (2)
నూతన క్రియలతో నను నింపినావు
సరి కొత్త తైలముతో నను అంటినావు (2)     ||నీకే||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "సంవత్సరములు వెలుచుండగా"?

___ written the lyrics of " సంవత్సరములు వెలుచుండగా".

SINGER OF "సంవత్సరములు వెలుచుండగా" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " సంవత్సరములు వెలుచుండగా"