సహోదరులు ఐక్యత కలిగి song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

సహోదరులు ఐక్యత కలిగి jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

సహోదరులు ఐక్యత కలిగి-Telugu Christian Song Lyrics

అది తల మీద పోయబడి
అహరోను గడ్డము మీదుగా కారినా…

సహోదరులు ఐక్యత కలిగి నివసించుట
ఎంత మేలు – ఎంత మనోహరము
సహోదరులు ఐక్యత కలిగి నివసించుట
ఎంత మేలు – ఎంత మనోహరము
అది తల మీద పోయబడి
అహరోను గడ్డము మీదుగా కారినా…
పరిమళము – పరిమళ తైలము – (2)     ||సహోదరులు||

సంఘ సహవాసములో సహోదరులు
మత్సరము ద్వేషము అసూయతో నిండి (2)
వాక్యమును విడచి ఐక్యత లోపించి
తొలగిపోయిరి… ప్రభు కృప నుండి
సహవాసము పరిహాసమాయెను – (2)     ||సహోదరులు||

సిలువ వేయబడిన యేసు రక్షణ మరచి
స్వస్థతలు దీవెనలు అద్భుతములు (2)
క్షయమైన వాటి కొరకు – అక్షయుడగు ప్రభును వదిలి
అపహసించిరి… సువార్త సేవను
పరిశుద్ధాత్ముడు పరిహాసమొందెను – (2)     ||సహోదరులు||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "సహోదరులు ఐక్యత కలిగి"?

___ written the lyrics of " సహోదరులు ఐక్యత కలిగి".

SINGER OF "సహోదరులు ఐక్యత కలిగి" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " సహోదరులు ఐక్యత కలిగి"