సర్వాంగ సుందరా song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

సర్వాంగ సుందరా jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

సర్వాంగ సుందరా-Telugu Christian Song Lyrics

సర్వాంగ సుందరా సద్గుణ శేఖరా
యేసయ్యా నిన్ను సీయోనులో చూచెదా
పరవశించి పాడుతూ పరవళ్ళు త్రొక్కెదా (2)

నా ప్రార్థన ఆలకించువాడా
నా కన్నీరు తుడుచువాడా (2)
నా శోధనలన్నిటిలో ఇమ్మానుయేలువై
నాకు తోడై నిలిచితివా (2)           ||సర్వాంగ||

నా శాపములు బాపినావా
నా ఆశ్రయ పురమైతివా (2)
నా నిందలన్నిటిలో యెహోషాపాతువై
నాకు న్యాయము తీర్చితివా (2)         ||సర్వాంగ||

నా అక్కరలు తీర్చినావా
నీ రెక్కల నీడకు చేర్చినావా (2)
నా అపజయాలన్నిటిలో యెహోవ నిస్సివై
నాకు జయ ధ్వజమైతివా (2)          ||సర్వాంగ||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "సర్వాంగ సుందరా"?

___ written the lyrics of " సర్వాంగ సుందరా".

SINGER OF "సర్వాంగ సుందరా" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " సర్వాంగ సుందరా"