సర్వాంగ కవచము నీవే song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

సర్వాంగ కవచము నీవే jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

సర్వాంగ కవచము నీవే-Telugu Christian Song Lyrics


సర్వాంగ కవచము నీవే
ప్రాణాత్మ దేహము నీవే
నా అంతరంగము నీవే దేవా (2)
నీ పోలికగ చేసి – నీ జీవమును పోసి
నా పాపమును తీసీ
నా భారమును మోసావయ్యా… యేసయ్యా
నా సర్వము నీవే నా యేసయ్యా ఓ.. ఓ..
నా ప్రాణము నీవే నా యేసయ్యా (2)

వాక్యమను ఖడ్గము నీవై – రక్షణను శిరస్త్రాణమై
సత్యమను దట్టివి నీవై నా యేసయ్యా
నీతియను మైమరువునై విశ్వాసమను డాలునై
సమాధాన సువార్త నీవై నా యేసయ్యా          ||నా సర్వము||

దుఃఖమునకు ప్రతిగా ఉల్లాస వస్త్రము నీవై
బూడిదెనకు ప్రతిగా పూదండవై
దుఃఖమునకు ప్రతిగా ఆనందతైలము నీవై
భారభరితమైన ఆత్మకు స్తుతివస్త్రమై        ||నా సర్వము||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "సర్వాంగ కవచము నీవే"?

___ written the lyrics of " సర్వాంగ కవచము నీవే".

SINGER OF "సర్వాంగ కవచము నీవే" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " సర్వాంగ కవచము నీవే"