సర్వశక్తుని స్తోత్రగానము song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

సర్వశక్తుని స్తోత్రగానము jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

సర్వశక్తుని స్తోత్రగానము-Telugu Christian Song Lyrics

సర్వశక్తుని స్తోత్రగానము
సల్పరే జగమెల్లను
నిర్వహించును దాస భారము
నిత్యమెద రాజిల్లను (2)          ||సర్వ||

ముదముతో నిర్మానకుండగు
మూల కర్తను బాడరే
వదన మీక్ష్మాన్వoచి దేవుని
వందనముతో వేడరే (2)          ||సర్వ||

వేదపారాయణము సేయుచు
విశ్వమంత జయింపరే
సాదరముగా దేవు నిక మీ
స్వాoతమున బూజింపరే (2)          ||సర్వ||

ఎదను విశ్రాంతిన్ పరేశుని
హెచ్చుఁగా నుతి జేయరే
సదమలంబగు భక్తితో మీ
సర్వ మాయన కీయరే (2)          ||సర్వ||

చావు పుట్టుక లేనివాడుగ
సంతతము జీవించును
ఈవులిచ్చుచు దన్ను వేడు మ-
హేష్టులను రక్షించును (2)          ||సర్వ||

దాసులై దేవునికి నెదలో
దర్పమును బోగాల్పరే
యేసుక్రీస్తుని పుణ్య వస్త్రము
నే మరక మైదాల్పరే (2)          ||సర్వ||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "సర్వశక్తుని స్తోత్రగానము"?

___ written the lyrics of " సర్వశక్తుని స్తోత్రగానము".

SINGER OF "సర్వశక్తుని స్తోత్రగానము" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " సర్వశక్తుని స్తోత్రగానము"