సర్వయుగములలో సజీవుడవు song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

సర్వయుగములలో సజీవుడవు jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

సర్వయుగములలో సజీవుడవు-Telugu Christian Song Lyrics

సర్వ యుగములలో సజీవుడవు
సరిపోల్చగలనా నీ సామర్ధ్యమును
కొనియాదగినది నీ దివ్య తేజం
నా ధ్యానం నా ప్రాణం నీవే యేసయ్యా (2)

ప్రేమతో ప్రాణమును అర్పించినావు
శ్రమల సంకెళ్ళైన శత్రువును కరుణించువాడవు నీవే (2)
శూరులు నీ యెదుట వీరులు కారెన్నడు
జగతిని జయించిన జయశీలుడా (2)       ||సర్వ యుగములలో||

స్తుతులతో దుర్గమును స్థాపించువాడవు
శృంగ ధ్వనులతో సైన్యము నడిపించువాడవు నీవే (2)
నీ యందు ధైర్యమును నే పొందుకొనెదను
మరణము గెలిచిన బహు ధీరుడా (2)       ||సర్వ యుగములలో||

కృపలతో రాజ్యమును స్థిరపరచు నీవు
బహు తరములకు క్షోభాతిశయముగా చేసితివి నన్ను (2)
నెమ్మది కలిగించే నీ బాహుబలముతో
శత్రువు నణచిన బహు శూరుడా (2)       ||సర్వ యుగములలో||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "సర్వయుగములలో సజీవుడవు"?

___ written the lyrics of " సర్వయుగములలో సజీవుడవు".

SINGER OF "సర్వయుగములలో సజీవుడవు" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " సర్వయుగములలో సజీవుడవు"