సమానులెవరు ప్రభో song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

సమానులెవరు ప్రభో jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

సమానులెవరు ప్రభో-Telugu Christian Song Lyrics


సమానులెవరు ప్రభో
నీ సమానులెవరు ప్రభో (2)
సమానులెవరు ప్రభో
సమస్త మానవ శ్రమాను భవమును (2)
సహించి వహించి ప్రేమించగల (నీ) (2)       ||సమానులెవరో||

సమాన తత్వము – సహోదరత్వము (2)
సమంజసము గాను మాకు దెలుప (నీ) (2)       ||సమానులెవరో||

పరార్ధమై భవ – శరీర మొసగిన (2)
పరోపకారా నరావ తారా (నీ) (2)       ||సమానులెవరో||

దయా హృదయ యీ – దురాత్మ లెల్లరున్ (2)
నయాన భయాన దయాన బ్రోవ (నీ) (2)       ||సమానులెవరో||

ఓ పావనాత్ముడ – ఓ పుణ్య శీలుడ (2)
పాపాత్ములను బ్రోవ – పరమాత్మ సుత (నీ) (2)       ||సమానులెవరో||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "సమానులెవరు ప్రభో"?

___ written the lyrics of " సమానులెవరు ప్రభో".

SINGER OF "సమానులెవరు ప్రభో" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " సమానులెవరు ప్రభో"