సమర్ధవంతుడవైన song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

సమర్ధవంతుడవైన jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

సమర్ధవంతుడవైన-Telugu Christian Song Lyrics

సమర్ధవంతుడవైన నా యేసయ్యా
సమస్తము నీకు సాధ్యమేనయ్యా (2)
నా స్తుతి యాగము నీకే
నా ప్రాణార్పణ నీకే
నా సర్వస్వము నీకే
నా జీవన గానము నీకే       ||సమర్ధ||

పచ్చిక పట్టులలో నన్ను పదిలముగా
ఉంచువాడవు నీవే యేసయ్యా
ఆత్మ జలములను నవ్యముగా
ఇచ్చువాడవు నీవే యేసయ్యా (2)
నే వెళ్ళు మార్గమునందు నా పాదము జారకుండా (2)
దూతల చేతులలో
నన్ను నిలుపువాడవు నీవే యేసయ్యా (2) నీ       ||సమర్ధ||

శత్రువు చరలోనుండి నను భద్రముగా
నిల్పువాడవు నీవే యేసయ్యా
రక్షణ వస్త్రమును నిత్యము నాపై
కప్పువాడవు నీవే యేసయ్యా (2)
జీవించు దినములన్నియు నాలో పాపము ఉండకుండా (2)
రక్తపు బిందువుతో
నన్ను కడుగువాడవు నీవే యేసయ్యా (2) నీ        ||సమర్ధ||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "సమర్ధవంతుడవైన"?

___ written the lyrics of " సమర్ధవంతుడవైన".

SINGER OF "సమర్ధవంతుడవైన" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " సమర్ధవంతుడవైన"