సమయము పోనీయక song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

సమయము పోనీయక jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

సమయము పోనీయక-Telugu Christian Song Lyrics

సమయము పోనీయక సిద్ధపడుమా సంఘమా (2)
సిద్దెలలో నూనెను సిద్ధముగ చేసుకో (2)
రారాజు రానైయున్నాడు
వేగమే తీసుకెళ్తాడు (2)         ||సమయము||

కాలం బహు కొంచమేగా
నీకై ప్రభు వేచెనుగా
జాగు చేసెనేమో నీ కోసమే (2)
సిద్ధమేనా ఇకనైనా
సంధింప యేసు రాజుని త్వరపడవా            ||సమయము||

యేసు వచ్చు వేళకై
వేచి నీవు ప్రార్ధించి
పరిశుద్ధముగా నిలిచెదవా (2)
సిద్ధమేనా ఇకనైనా
సంధింప యేసు రాజుని త్వరపడవా            ||సమయము||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "సమయము పోనీయక"?

___ written the lyrics of " సమయము పోనీయక".

SINGER OF "సమయము పోనీయక" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " సమయము పోనీయక"