సమయమిదే సమయమిదే song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

సమయమిదే సమయమిదే jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

సమయమిదే సమయమిదే-Telugu Christian Song Lyrics

సమయమిదే సమయమిదే
సంఘమా సమయమిదే
సీయోనులో చేరుటకు
సంఘమా సమయమిదే              ||సమయమిదే||

చూడుము భూమి మీద
పాప చీకటి క్రమ్మియున్నది
జ్యోతివలె జీవించుము
జీవ వాక్యం పట్టుకొని              ||సమయమిదే||

సీయోనులో వశించు
సర్వశక్తుడు నీ ద్వారా
శోధింప ఈ దినము
మార్పునొందుము స్ఫటికముగా              ||సమయమిదే||

పిలుపుకు తగినట్లుగా
నీవు నడువుము ప్రభు యేసుతో
ప్రేమలోనే నిలువుము
నిత్యజీవము చేపట్టుము              ||సమయమిదే||

సీయోను రారాజు
నిన్ను చూచి ఏతెంచెదరు
మహిమగల కిరీటము
నీకు ఆయన ఇచ్చెదరు              ||సమయమిదే||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "సమయమిదే సమయమిదే"?

___ written the lyrics of " సమయమిదే సమయమిదే".

SINGER OF "సమయమిదే సమయమిదే" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " సమయమిదే సమయమిదే"