సన్నుతింతుమో ప్రభో song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

సన్నుతింతుమో ప్రభో jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

సన్నుతింతుమో ప్రభో-Telugu Christian Song Lyrics


సన్నుతింతుమో ప్రభో
సదమలమగు భక్తితో (2)
కన్న తండ్రి కావుమా (2)
కలుషము నెడబాపుమా         ||సన్నుతింతుమో||

నీతి సూర్య తేజమా
జ్యోతి రత్న రాజమా (2)
పాతక జన రక్షకా (2)
పతిత పావన నామకా         ||సన్నుతింతుమో||

మానవ సంరక్షకా
దీన నిచయ పోషకా (2)
దేవా మానవ నందనా (2)
దివ్య సుగుణ మందనా         ||సన్నుతింతుమో||

ప్రేమ తత్వ బోధకా
క్షేమ దాత వీవెగా (2)
కామిత ఫలదాయక (2)
స్వామి యేసు నాయక         ||సన్నుతింతుమో||

పాప చింతలన్నిటిన్
పారదోలుమో ప్రభో (2)
నీ పవిత్ర నామమున్ (2)
నిరతము స్మరియించెదన్         ||సన్నుతింతుమో||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "సన్నుతింతుమో ప్రభో"?

___ written the lyrics of " సన్నుతింతుమో ప్రభో".

SINGER OF "సన్నుతింతుమో ప్రభో" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " సన్నుతింతుమో ప్రభో"