సదాకాలము నీ యందే song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

సదాకాలము నీ యందే jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

సదాకాలము నీ యందే-Telugu Christian Song Lyrics

(యేసయ్యా) సదాకాలము – నీ యందే నా గురి
నిలుపుచున్నాను (2)
అక్షయ కిరీటం పొందాలని
అనుక్షణం నే స్తుతియింతును (2)
ఆరాధనా ఆరాధనా
యేసయ్యా నీకే నా ఆరాధనా (2)       ||సదాకాలము||

చుక్కాని లేని నావనై
సంద్రాన నే చిక్కుబడగా (2)
నా దరి చేరి – ఈ ధరలోన
నీ దరి నడిపించావే (2)       ||ఆరాధనా||

అన్య జనులు ఏకమై
నిందలు నాపైన మోపినా (2)
నిందలు బాపి – నన్నాదుకొని
విడువని కృప చూపినావే (2)       ||ఆరాధనా||

నాశనకరమైన ఊభిలో
నేను పది కృంగగా (2)
హస్తము చాచి – నను ఆదుకొని
(నీ) ఆత్మతో బలపరచినావే (2)       ||ఆరాధనా||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "సదాకాలము నీ యందే"?

___ written the lyrics of " సదాకాలము నీ యందే".

SINGER OF "సదాకాలము నీ యందే" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " సదాకాలము నీ యందే"