సకలము చేయు song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

సకలము చేయు jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

సకలము చేయు-Telugu Christian Song Lyrics

సకలము చేయు సర్వాధికారి
సర్వ జగతికి ఆధారుడా
నా హృదిలో వసియింప వచ్చినవాడా (2)
ఆరాధ్యుడా నా యేసయ్యా
ఆరాధన నీకే (2)       ||సకలము||

జగద్రక్షకుడా విశ్వవిదాత
సర్వ కృపలకు దాతవు నీవే (2)
బలియైతివా మా రక్షణకై
సర్వ ఘనతలు నీకే ప్రభువా (2)
సర్వ ఘనతలు నీకే ప్రభువా        ||సకలము||

బల శౌర్యము గల యుద్ధ శూరుడవు
సైన్యములకు అధిపతి నీవే (2)
నా జయములన్ని నీవే ప్రభువా
నా ఘనతలన్ని నీకే ప్రభువా (2)
నా ఘనతలన్ని నీకే ప్రభువా        ||సకలము||

కోటి సూర్య కాంతితో వెలుగొందుతున్న
మహిమ గలిగిన రారాజువు నీవే (2)
చీకటి ఎరుగని రాజ్యము నీది
అంతమే లేదు నీ మహిమకు (2)
అంతమే లేదు నీ మహిమకు        ||సకలము||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "సకలము చేయు"?

___ written the lyrics of " సకలము చేయు".

SINGER OF "సకలము చేయు" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " సకలము చేయు"