శుద్ధుడవయ్యా song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

శుద్ధుడవయ్యా jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

శుద్ధుడవయ్యా -Telugu Christian Song Lyrics


శుద్ధుడవయ్యా మా తండ్రివయ్యా
పాపము బాప వచ్చితివయ్యా
శుద్ధుడవయ్యా మా తండ్రివయ్యా
రక్షణ భాగ్యం తెచ్చితివయ్యా
సిద్ధపడే శుద్ధ దేహం
సిలువనెక్కె సందేశం
ఆసనమో తండ్రి చిత్తం
ఆరంభమో కల్వరి పయనం      ||శుద్ధు||

చెమట రక్తముగా మారెనే
ఎంతో వేదనను అనుభవించే
ప్రార్ధించెను గిన్నె తొలగించుమని యేసు
జ్ఞాపకమాయెనే తండ్రి చిత్తం (2)          ||సిద్ధపడే||

చిందించె రక్తము నా కొరకే
ప్రవహించే రక్తము పాపులకై
రక్తపు బొట్టు ఒకటి లేకపోయే
ప్రక్కలో బల్లెపు పోటు గ్రక్కున దిగెనే (2)          ||సిద్ధపడే||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "శుద్ధుడవయ్యా "?

___ written the lyrics of " శుద్ధుడవయ్యా ".

SINGER OF "శుద్ధుడవయ్యా " Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " శుద్ధుడవయ్యా "