శాశ్వతమైనది song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

శాశ్వతమైనది jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

శాశ్వతమైనది-Telugu Christian Song Lyrics

శాశ్వతమైనది నీవు నాయెడ చూపిన కృప
అనుక్షణం నను కనుపాపవలె (2)
కాచిన కృప        ||శాశ్వతమైనది||

నీకు బహుదూరమైన నన్ను చేరదీసిన నా తండ్రివి (2)
నిత్య సుఖశాంతియే నాకు నీదు కౌగిలిలో (2)       ||శాశ్వత||

తల్లి తన బిడ్డలను మరచినా నేను మరువలేనంటివే (2)
నీదు ముఖకాంతియే నన్ను ఆదరించెనులే (2)       ||శాశ్వత||

పర్వతములు తొలగినను మెట్టలు తత్తరిల్లిన (2)
నా కృప నిను వీడదని అభయమిచ్చితివే (2)       ||శాశ్వత||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "శాశ్వతమైనది"?

___ written the lyrics of " శాశ్వతమైనది".

SINGER OF "శాశ్వతమైనది" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " శాశ్వతమైనది"