వేవేల దూతలతో song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

వేవేల దూతలతో jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

వేవేల దూతలతో-Telugu Christian Song Lyrics

వేవేల దూతలతో కొనియాడబడుచున్న
నిత్యుడగు తండ్రి సమాధాన కర్త
బలవంతుడైన దేవా       ||వేవేల||

మా కొరకు నీ ప్రాణం సిలువలో త్యాగం
నే మరువలేను నా దేవా (2)
ఏమిచ్చి నీ ఋణము – నే తీర్చగలను (2)
ఈ భువిలో నీ కొరకు ఏమివ్వగలను (2)       ||వేవేల||

మా స్థితిని మా గతిని నీవు మార్చగలవు
మా బాధలు మా వేదన నీవు తీర్చగలవు (2)
ఎంత వేదనైనా – ఎంత శోధనైనా (2)
మా కొరకు సిలువలో బలి అయినావు (2)       ||వేవేల||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "వేవేల దూతలతో"?

___ written the lyrics of " వేవేల దూతలతో".

SINGER OF "వేవేల దూతలతో" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " వేవేల దూతలతో"