వివాహమన్ది song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

వివాహమన్ది jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

వివాహమన్ది-Telugu Christian Song Lyrics


వివాహమన్నది పవిత్రమైనది
ఘనుడైన దేవుడు ఏర్పరచినది (2)

ఎముకలలో ఒక ఎముకగా – దేహములో సగ భాగముగా (2)
నారిగా సహకారిగా- స్త్రీని నిర్మించినాడు దేవుడు (2)          ||వివాహమన్నది||

ఒంటరిగా ఉండరాదని – జంటగా ఉండ మేలని (2)
శిరస్సుగా నిలవాలని – పురుషుని నియమించినాడు దేవుడు (2)          ||వివాహమన్నది||

దేవునికి అతిప్రియులుగా – ఫలములతో వృద్ధి పొందగా (2)
వేరుగా నున్న వారిని – ఒకటిగ ఇల చేసినాడు దేవుడు (2)          ||వివాహమన్నది||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "వివాహమన్ది"?

___ written the lyrics of " వివాహమన్ది".

SINGER OF "వివాహమన్ది" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " వివాహమన్ది"