విలువైనది సమయము song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

విలువైనది సమయము jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

విలువైనది సమయము-Telugu Christian Song Lyrics

విలువైనది సమయము ఓ నేస్తమా
ఘనమైనది జీవితం ఓ ప్రియతమా (2)
సమయము పోనివ్వక సద్భక్తితో
సంపూర్ణతకై సాగెదము (2)     ||విలువైనది||

క్రీస్తుతో మనము లెపబడిన వారమై
పైనున్నవాటినే వెదకిన యెడల (2)
గొర్రెపిల్లతొ కలిసి
సీయోను శిఖరముపై నిలిచెదము (2)     ||విలువైనది||

శోధన మనము సహించిన వారమై
క్రీస్తుతొ మనము శ్రమించిన యెడల (2)
సర్వాధికారియైన
ప్రభువుతో కలిసి ఏలెదము (2)     ||విలువైనది||

క్రీస్తుతో మనము సింహాసనముపై
పాలించుటకై జయమొందుటకు (2)
సమర్పణ కలిగి
పరిశుద్దతలో నిలిచెదము (2)     ||విలువైనది||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "విలువైనది సమయము"?

___ written the lyrics of " విలువైనది సమయము".

SINGER OF "విలువైనది సమయము" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " విలువైనది సమయము"