వినుమా యేసుని జననము song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

వినుమా యేసుని జననము jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

వినుమా యేసుని జననము-Telugu Christian Song Lyrics

వినుమా యేసుని జననము
కనుమా కన్య గర్భమందున (2)
పరమ దేవుని లేఖనము (2)
నెరవేరే గైకొనుమా (2)
ఆనందం విరసిల్లె జనమంతా
సంతోషం కలిగెను మనకంతా
సౌభాగ్యం ప్రణవిల్లె ప్రభుచెంత
చిరజీవం దిగివచ్చె భువికంతా      ||వినుమా||

గొల్లలొచ్చె దూతద్వారా సాగిలపడి మ్రొక్కిరంట
చుక్కచూచి జ్ఞానులువచ్చిరి యేసును చూచి కానుకలిచ్చిరి
మనకోసం పుట్టెనంట పశువుల పాకలోన
ఎంత మస్తు దేవుడన్న రక్షణనే తెచ్చెనన్నా    ||వినుమా||

పాపులనంతా రక్షింపగా
పరమును విడిచె యేసు (2)
దీనులకంతా శుభవార్తేగా (2)
నడువంగ ప్రభువైపునకు (2)      ||ఆనందం||

అదిగో సర్వలోక రక్షకుడు
దివినుండి దిగివచ్చినాఁడురా (2)
చూడుము యేసుని దివ్యమోమును (2)
రుచియించు ప్రభుని ప్రేమను (2)      ||ఆనందం||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "వినుమా యేసుని జననము"?

___ written the lyrics of " వినుమా యేసుని జననము".

SINGER OF "వినుమా యేసుని జననము" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " వినుమా యేసుని జననము"