విధేయతకే అర్ధము చెప్పిన song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

విధేయతకే అర్ధము చెప్పిన jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

విధేయతకే అర్ధము చెప్పిన-Telugu Christian Song Lyrics

విధేయతకే అర్ధము చెప్పిన వినయ మనస్కుడా
విధేయులుగా ఉండ మాదిరి చూపిన మనుజ కొమరుడా
అవిధేయత తొలగించుమయ్యా
నీ దీన మనస్సు కలిగించుమయ్యా (2)       ||విధేయతకే||

పరిచర్య చేయుటకే ధరణికి వచ్చిన త్యాగమూర్తివి
ప్రతి చర్య జరిగించక పగవారిని క్షమియించిన ప్రేమ దీప్తివి (2)
సిలువ మరణము పొందునంతగా నీవే తగ్గించుకొంటివి (2)
అధికముగా హెచ్చింపబడితివి (2)        ||అవిధేయత||

పరిపూర్ణమైన భయ భక్తులతో తండ్రికి లోబడితివి
ప్రతి విషయములో పంపిన వాని చిత్తము నెరవేర్చితివి (2)
శ్రమలు పొంది యాజకుడని దేవునిచే పిలువబడితివి (2)
రక్షణకు కారకుడవైతివి (2)        ||అవిధేయత||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "విధేయతకే అర్ధము చెప్పిన"?

___ written the lyrics of " విధేయతకే అర్ధము చెప్పిన".

SINGER OF "విధేయతకే అర్ధము చెప్పిన" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " విధేయతకే అర్ధము చెప్పిన"