విడువను నిను ఎడబాయనని song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

విడువను నిను ఎడబాయనని jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

విడువను నిను ఎడబాయనని-Telugu Christian Song Lyrics

విడువను నిను ఎడబాయనని నా
కభయ మొసంగిన దేవా
నా కభయ మొసంగిన దేవా

నేరములెన్నో చేసి చేసి – దారి తప్పి తిరిగితినయ్యా (2)
నేరము బాపుము దేవా – నీ దారిని నడుపుము దేవా         ||విడువను||

పందులు మేపుచు ఆకలి బాధలో – పొట్టును కోరిన నీచుడనయ్యా (2)
నీ దరి చేరితినయ్యా నా తండ్రివి నీవెగదయ్యా          ||విడువను||

మహిమ వస్త్రము సమాధానపు జోడును నాకు తొడిగితివయ్యా (2)
గొప్పగు విందులో చేర్చి నీ కొమరునిగా చేసితివి        ||విడువను||

సుందరమైన విందులలో పరిశుద్దులతో కలిపితివయ్యా (2)
నిండుగా నా హృదయముతో దేవ వందనమర్పించెదను         ||విడువను||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "విడువను నిను ఎడబాయనని"?

___ written the lyrics of " విడువను నిను ఎడబాయనని".

SINGER OF "విడువను నిను ఎడబాయనని" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " విడువను నిను ఎడబాయనని"