విజయ గీతముల్ పాడరే song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

విజయ గీతముల్ పాడరే jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

విజయ గీతముల్ పాడరే-Telugu Christian Song Lyrics

విజయ గీతముల్ పాడరే
క్రీస్తుకు జయ – విజయ గీతముల్ పాడరే (2)
వృజిన మంతటి మీద – విజయ మిచ్చెడు దేవ
నిజ కుమారుని నామమున్
హృదయములతో – భజన జేయుచు నిత్యమున్           ||విజయ||

మంగళముగ యేసుడే
మనకు రక్షణ – శృంగమై మరి నిలచెను
నింగిన్ విడిచి వచ్చెను
శత్రుని యుద్ధ – రంగమందున గెల్చెను
రంగు మీరగదన – రక్త బలము వలన
పొంగు నణగ జేసెను
సాతానుని బల్ – కృంగ నలిపి చీల్చెను ||విజయ||

పాపముల్ దొలగింపను
మనలను దన స్వ – రూపంబునకు మార్పను
శాపం బంతయు నోర్చెను
దేవుని న్యాయ – కోపమున్ భరియించెను
పాపమెరుగని యేసు – పాపమై మనకొరకు
పాప యాగము దీర్చెను
దేవుని నీతిన్ – ధీరుడై నెరవేర్చెను ||విజయ||

సిలువ మరణము నొందియు
మనలను దనకై – గెలువన్ లేచిన వానికి
చెలువుగన్ విమలాత్ముని
ప్రేమను మనలో – నిలువన్ జేసిన వానికి
కొలువు జేతుమెగాని – ఇలను మరువక వాని
సిలువ మోయుచు నీ కృపా
రక్షణ చాల విలువ గలదని చాటుచు ||విజయ||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "విజయ గీతముల్ పాడరే"?

___ written the lyrics of " విజయ గీతముల్ పాడరే".

SINGER OF "విజయ గీతముల్ పాడరే" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " విజయ గీతముల్ పాడరే"