వాడబారని విశ్వాసముతో song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

వాడబారని విశ్వాసముతో jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

వాడబారని విశ్వాసముతో-Telugu Christian Song Lyrics

వాడబారని విశ్వాసముతో
శుభప్రదమైన నిరీక్షణతో (2)
వేచియున్నానయ్యా కనిపెట్టుచున్నానయ్యా (2) యేసయ్యా
నీ రాక కోసమై – కడబూర శబ్దముకై
నీ మహిమ కోసమై – నిన్ను చేరుటకై (2)        ||వాడబారని||

మోకాళ్లపై వేచితి – కన్నీళ్ల పర్యంతమై
బీడు బారిన నేల వానకై – ఎదురు చూచినా సంఘమై (2)
సిద్ధపడియున్న వధువునై
ఆశతో వేచానయ్యా (2) యేసయ్యా         ||నీ రాక||

లేఖనములను చూచితి – గురుతులు గమనించితి
ప్రవచన నెరవేర్పులన్ని – జరుగుట గుర్తించితి (2)
రారాజువై నీవు రావాలని
ఎదురు చూచుచున్నానయ్యా (2) యేసయ్యా         ||నీ రాక||

నీటి కొరకై వేచిన – గూడ బాతును పోలిన
ఆత్మ దాహము తోడనిండి – అల్లాడుచున్నానయ్యా (2)
లోక బంధాల నుండి
నీ చెలిమి కోరానయ్యా (2) యేసయ్యా         ||నీ రాక||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "వాడబారని విశ్వాసముతో"?

___ written the lyrics of " వాడబారని విశ్వాసముతో".

SINGER OF "వాడబారని విశ్వాసముతో" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " వాడబారని విశ్వాసముతో"