వందనము నీకే నా song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

వందనము నీకే నా jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

వందనము నీకే నా-Telugu Christian Song Lyrics

వందనము నీకే నా వందనము (2)
వర్ణనకందని నీకే నా వందనము (2)      ||వందనము||

నీ ప్రేమ నేనేల మరతు
నీ ప్రేమ వర్ణింతునా (2)
దాని లోతు ఎత్తునే గ్రహించి (2)
నీ ప్రాణ త్యాగమునే తలంచి (2)      ||వందనము||

సర్వ కృపానిధి నీవే
సర్వాధిపతియును నీవే (2)
సంఘానికి శిరస్సు నీవే (2)
నా సంగీత సాహిత్యము నీవే (2)      ||వందనము||

పరిశుద్ధమైన నీ నామం
పరిమళ తైలము వలె (2)
పరము నుండి పోయబడి (2)
పరవశించి నేను పాడెదను (2)      ||వందనము||

మృతి వచ్చెనే ఒకని నుండి
కృప వచ్చెనే నీలో నుండి (2)
కృషి లేక నీ కృప రక్షించెను (2)
కృతజ్ఞతార్పణలర్పింతును (2)      ||వందనము||

తండ్రియైన దేవునికే
కుమారుడైన దేవునికే (2)
పరిశుద్ధాత్మ దేవునికే (2)
వందన వందన వందనము (2)      ||వందనము||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "వందనము నీకే నా"?

___ written the lyrics of " వందనము నీకే నా".

SINGER OF "వందనము నీకే నా" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " వందనము నీకే నా"