వర్ష ధారగా రావా song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

వర్ష ధారగా రావా jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

వర్ష ధారగా రావా-Telugu Christian Song Lyrics

వర్ష ధారగా రావా నా యేసయ్యా
ఎండిపోయిన భూమి నేనయ్యా (2)
ఈ నేలలో పంట లేదయ్యా
నా మనస్సులో శాంతి లేదయ్యా (2)
వర్ష ధారగా రావా నా యేసయ్యా
ఫలింపజేయుమా పరమేశ్వరా (2)

పాపములన్ని పరిహరించుమా
భయములెల్ల పారద్రోలుమా (2)
యేసు నాథుడా నా రక్షకా (4)
నీదు కృపతో ఆదరించుమా (2)        ||వర్ష||

మనో వ్యధలను గుణ పరచుమా
తనువు గాయమెల్ల స్వస్థపరచుమా (2)
యేసు నాథుడా పరమ వైద్యుడా (4)
గాయములెల్ల స్వస్థపరచుమా (2)        ||వర్ష||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "వర్ష ధారగా రావా"?

___ written the lyrics of " వర్ష ధారగా రావా".

SINGER OF "వర్ష ధారగా రావా" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " వర్ష ధారగా రావా"