రాజ్యాలనేలే మహారాజు song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

రాజ్యాలనేలే మహారాజు jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

రాజ్యాలనేలే మహారాజు-Telugu Christian Song Lyrics

రాజ్యాలనేలే మహారాజు
రాజుగా నిన్ను చూడాలని (2)
సింహాసనాన్ని విడిచి ఇలలో
సామాన్యునిగా అరుదెంచెన్ (2)
హ్యాప్పీ హ్యాప్పీ క్రిస్మస్
మెర్రి మెర్రి క్రిస్మస్ (2)

పావనమాయెను ఈ ధరణి నీ – దివ్య పాదాలు మోపగనే
పాపపు సంకెళ్లు తెగిపోయే అతి – పరిశుద్ధుడు అరుదెంచగనే (2)
చీకటినంత పారద్రోల
పావనుడా పవళించావు
ప్రతి హృదయాన్ని వెలుగుతో నింప
నీతి సూర్యుడా ఉదయించావు          ||హ్యాప్పీ||

తారను చూసిన జ్ఞానులు – చేరిరి ప్రభుని చెంతకు
బంగారము సాంబ్రాణి బోళమును – అర్పించిరి భయ భక్తులతో (2)
గొల్లలు జ్ఞానులు పిల్లలు పెద్దలు
పరవిశించిరి నీ రాకతో
ఆనందమాయెను ఈ జగమంతా
రక్షకుడా నీ జన్మతో          ||హ్యాప్పీ||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "రాజ్యాలనేలే మహారాజు"?

___ written the lyrics of " రాజ్యాలనేలే మహారాజు".

SINGER OF "రాజ్యాలనేలే మహారాజు" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " రాజ్యాలనేలే మహారాజు"