రాజా నీ భవనములో song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

రాజా నీ భవనములో jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

రాజా నీ భవనములో-Telugu Christian Song Lyrics


(యేసు) రాజా నీ భవనములో
రేయి పగలు వేచియుందు (2)
(నిన్ను) స్తుతించి ఆనందింతును
చింతలు మరచెదను (2)     ||రాజా||

నా బలమా నా కోట
ఆరాధన నీకే (2)
నా దుర్గమా ఆశ్రయమా
ఆరాధన నీకే (2)
ఆరాధన ఆరాధన
అబ్బ తండ్రి నీకేనయ్యా       ||రాజా||

అంతట నివసించు యెహోవా ఎలోహిం
ఆరాధన నీకే (2)
మా యొక్క నీతి యెహోవా సిద్కేను
ఆరాధన నీకే (2)
ఆరాధన ఆరాధన
అబ్బ తండ్రి నీకేనయ్యా       ||రాజా||

పరిశుద్ధ పరచు యెహోవా మెక్కాని
ఆరాధన నీకే (2)
రూపించి దైవం యెహోవా హోషేను
ఆరాధన నీకే (2)
ఆరాధన ఆరాధన
అబ్బ తండ్రి నీకేనయ్యా       ||రాజా||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "రాజా నీ భవనములో"?

___ written the lyrics of " రాజా నీ భవనములో".

SINGER OF "రాజా నీ భవనములో" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " రాజా నీ భవనములో"