రాకడ సమయంలో song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

రాకడ సమయంలో jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

రాకడ సమయంలో-Telugu Christian Song Lyrics

రాకడ సమయంలో – కడబూర శబ్ధంతో
యేసుని చేరుకునే – విశ్వాసం నీకుందా? (2)
రావయ్య యేసయ్య – వేగరావయ్యా
రావయ్య యేసునాథా – వేగమెరావయ్యా (2)       ||రాకడ||

యేసయ్య రాకడ సమయంలో
ఎదురేగె రక్షణ నీకుందా? (2)
లోకాశలపై విజయం నీకుందా? (2)       ||రావయ్య||

ఇంపైన ధూపవేదికగా
ఏకాంత ప్రార్థన నీకుందా? (2)
యేసు ఆశించే దీన మనస్సుందా? (2)       ||రావయ్య||

దినమంతా దేవుని సన్నధిలో
వాక్యం కొరకు ఆకలి నీకుందా? (2)
యేసునాథునితో సహవాసం నీకుందా? (2)       ||రావయ్య||

శ్రమలోన సహనం నీకుందా?
స్తుతియించే నాలుక నీకుందా? (2)
ఆత్మలకొరకైన భారం నీకుందా? (2)       ||రావయ్య||

నీ పాత రోత జీవితము
నీ పాప హృదయం మారిందా? (2)
నూతన హృదయంతో ఆరాధన నీకుందా? (2)       ||రావయ్య||

అన్నీటికన్నా మిన్నగను
కన్నీటి ప్రార్థన నీకుందా? (2)
ఎల్లవేళలలో స్తుతియాగం నీకుందా? (2)       ||రావయ్య||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "రాకడ సమయంలో"?

___ written the lyrics of " రాకడ సమయంలో".

SINGER OF "రాకడ సమయంలో" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " రాకడ సమయంలో"