రాకడ ప్రభుని రాకడ song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

రాకడ ప్రభుని రాకడ jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

రాకడ ప్రభుని రాకడ-Telugu Christian Song Lyrics

రాకడ ప్రభుని రాకడ
రాకడ రెండవ రాకడ
ఏ దినమో ఏ ఘడియో (2) ఎవ్వరు ఎరుగనిది
రెప్పపాటున కాలమున తప్పక వచ్చునది ||రాకడ||

నోవాహు దినములలో జరిగినట్లుగా
లోతు కాలమున సాగినట్లుగా (2)
పాపమందు ప్రజలంతా మునిగి తేలగా
లోకమంతా దేవుని మరచియుండగా (2)
మధ్యాకాశమునకు ప్రభువు వచ్చుగా
మహిమతో తన ప్రజల చేర పిలుచుగా (2)      ||రాకడ||

దేవుని మరచిన ప్రజలందరిని
సువార్తకు లోబడని జనులందరిని (2)
శ్రమల పాలు చేయను ప్రభువు వచ్చును
అగ్ని జ్వాలలతో అవని కాల్చును (2)
వేదనతో భూమినంత బాధపరచును
తన మహిమను ప్రజలకు తెలియపరచును (2)       ||రాకడ||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "రాకడ ప్రభుని రాకడ"?

___ written the lyrics of " రాకడ ప్రభుని రాకడ".

SINGER OF "రాకడ ప్రభుని రాకడ" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " రాకడ ప్రభుని రాకడ"