రక్షింపబడిన నీవు song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

రక్షింపబడిన నీవు jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

రక్షింపబడిన నీవు-Telugu Christian Song Lyrics

రక్షింపబడిన నీవు – లోకాశలపైనే నీదు
గురి నిలిపి పయనిస్తున్నావా
రక్షకుని ఎరిగిన నీవు – తానెవరో తెలియదు నాకు
అన్నట్టు జీవిస్తున్నావా (2)
యేసే లేని నీ బ్రతుకులో
వెలుగే లేదని తెలుసుకో
యేసే లేని జీవితానికి
విలువే లేదని తెలుసుకో (2)        ||రక్షింపబడిన||

మంటితోనే నిను చేసినా
కంటి పాపగా కాపాడెనే
మాటి మాటికి పడిపోయినా
శాశ్వత ప్రేమతో ప్రేమించెనే (2)
ఆ ప్రేమను కాదని – అవసరమే లేదని
ఈ లోకం నాదని – ప్రభు మార్గం విడచితివా
యేసే లేనిదే – పరలోకానికి
ప్రవేశం లేదనే – పరమార్ధం మరచితివా      ||యేసే||

యేసులోనే నీ రక్షణ
యేసులోనే నిరీక్షణ
యేసులోనే క్షమాపణ
చేసుకో మరి ప్రక్షాళన (2)
ఎంతో ప్రేమను – నీపై చూపించెను
తన ప్రాణము సహితము – నీకై అర్పించెనుగా
ఇప్పటికైననూ – మార్చుకో మనస్సునూ
ప్రభువును చేరగా – వేగిరమే పరుగిడిరా       ||యేసే||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "రక్షింపబడిన నీవు"?

___ written the lyrics of " రక్షింపబడిన నీవు".

SINGER OF "రక్షింపబడిన నీవు" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " రక్షింపబడిన నీవు"