రమ్మనుచున్నాడు నిన్ను song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

రమ్మనుచున్నాడు నిన్ను jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

రమ్మనుచున్నాడు నిన్ను-Telugu Christian Song Lyrics

రమ్మనుచున్నాడు నిన్ను ప్రభు యేసు
వాంఛతో తన కరము చాపి
రమ్మనుచున్నాడు (2)

ఎటువంటి శ్రమలందును ఆదరణ నీకిచ్చునని (2)
గ్రహించి నీవు యేసుని చూచిన
హద్దు లేని ఇంపు పొందెదవు (2)                ||రమ్మను||

కన్నీరంతా తుడుచును కనుపాపవలె కాపాడున్ (2)
కారు మేఘమువలె కష్టములు వచ్చిననూ
కనికరించి నిన్ను కాపాడును (2)                ||రమ్మను||

సోమ్మసిల్లు వేళలో బలమును నీకిచ్చును (2)
ఆయన నీ వెలుగు రక్షణనై యుండును
ఆలసింపక త్వరపడి రమ్ము (2)                  ||రమ్మను||

సకల వ్యాధులను స్వస్థత పరచుటకు (2)
శక్తిమంతుడగు ప్రభు యేసు ప్రేమతో
అందరికి తన కృపలనిచ్చున్ (2)                 ||రమ్మను||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "రమ్మనుచున్నాడు నిన్ను"?

___ written the lyrics of " రమ్మనుచున్నాడు నిన్ను".

SINGER OF "రమ్మనుచున్నాడు నిన్ను" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " రమ్మనుచున్నాడు నిన్ను"