యేసు రాజా అర్పించెదనయ్యా song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

యేసు రాజా అర్పించెదనయ్యా jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

యేసు రాజా అర్పించెదనయ్యా-Telugu Christian Song Lyrics

యేసు రాజా…
అర్పించెదనయ్యా నా జీవితం (2)      ||యేసు రాజా||

పాపములో చిక్కిన నన్ను
శిక్షకు పాత్రగా నిలచిన నన్ను (2)
విడిపించెనయ్యా నీ ప్రేమ బంధం (2)
రమ్మని పిలిచావు
అయ్యా.. నీ సన్నిధిలో నిలిపావు       ||యేసు రాజా||

నీ ఆత్మతో ఆకర్షించి
నీ కృపతో నను వెంబడించి (2)
ఏర్పరిచితివయ్యా నీ సాక్షిగాను (2)
ఎలుగెత్తి చాటెదను
అయ్యా.. నీ ఆత్మలో సాగెదను       ||యేసు రాజా||

అర్పించెదనయ్యా నీకే
నా ఈ శేష జీవితం


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "యేసు రాజా అర్పించెదనయ్యా"?

___ written the lyrics of " యేసు రాజా అర్పించెదనయ్యా".

SINGER OF "యేసు రాజా అర్పించెదనయ్యా" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " యేసు రాజా అర్పించెదనయ్యా"