యేసు రక్తమే జయం song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

యేసు రక్తమే జయం jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

యేసు రక్తమే జయం-Telugu Christian Song Lyrics

యేసు రక్తమే జయం… యేసు రక్తమే జయం
యేసు నామం ఉన్నత నామం (2)

పేరు పెట్టి పిలచినవాడు – విడువడు ఎన్నడు
ఆశ తీర్చు దేవుడు – ఆదరించును (2)
ఆశలన్ని అడి ఆశలుగా
మార్చునంత విపరీతముగా
చేయునదే నీ పాపము (2)

యెహోవా దయాళుడు… యెహోవా దయాళుడు
ఆయన కృప నిత్యముండును (2)

ఎవరు ఉన్నా లేకపోయినా – యేసు ఉంటే చాలు
లోకమంత విడనాడినా – నిన్ను విడువడు (2)
శ్రమయు బాధ హింస అయిననూ
కరువు వస్త్ర హీనతైననూ
ఖడ్గ మరణమెదురే అయిననూ (2)

యేసు పునరుత్థానుడు… యేసు పునరుత్థానుడు
మరణపు బలము ఓడిపోయెను (2)


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "యేసు రక్తమే జయం"?

___ written the lyrics of " యేసు రక్తమే జయం".

SINGER OF "యేసు రక్తమే జయం" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " యేసు రక్తమే జయం"