యేసు రక్తములో song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

యేసు రక్తములో jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

యేసు రక్తములో-Telugu Christian Song Lyrics

యేసు రక్తములో నాకు జయమే జయము
ప్రభు యేసు రక్తములో నిత్యం విజయం (2)
జయం జయం జయం జయం – నా యేసునిలో
జయం జయం జయం జయం – ప్రభుయేసు రక్తములో (2)     ||యేసు రక్తములో||

పాపాలను క్షమియించి – శాపాలను భరియించి
విడుదలను కలిగించే యేసు రక్తము
మరణాన్ని తొలగించి – నరకాన్ని తప్పించి
పరలోకానికి చేర్చే యేసు రక్తము (2)
అమూల్యమైనది పవిత్రమైనది
ప్రశస్తమైనది నిష్కళంకమైనది (2)      ||జయం జయం||

శోధనలలో జయమిచ్చి – బాధలో నెమ్మదినిచ్చి
ఆదరణను కలిగించే యేసు రక్తము
రోగాలను లయపరచి – వ్యాధులను దూరం చేసి
స్వస్థత నాకు చేకూర్చే యేసు రక్తము (2)
అమూల్యమైనది పవిత్రమైనది
ప్రశస్తమైనది నిష్కళంకమైనది (2)      ||జయం జయం||

 


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "యేసు రక్తములో"?

___ written the lyrics of " యేసు రక్తములో".

SINGER OF "యేసు రక్తములో" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " యేసు రక్తములో"