యేసు మంచి దేవుడు song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

యేసు మంచి దేవుడు jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

యేసు మంచి దేవుడు-Telugu Christian Song Lyrics

యేసు మంచి దేవుడు – ప్రేమగల దేవుడు
యేసు గొప్ప దేవుడు – పరలోకమిచ్చు నాథుడు (2)
ఎంత పాపినైననూ చెంత జేర్చుకోనును
చింతలన్ని బాపి శాంతినిచ్చును (2)       ||యేసు మంచి||

శాశ్వతమైన ప్రేమతో
నిన్ను నన్ను ప్రేమించాడు (2)
సిలువలో ప్రాణమును బలిగా ఇచ్చాడు
తన రక్తముతో నిన్ను నన్ను కొన్నాడు (2)       ||యేసు మంచి||

శాంతి సమాధానం మనకిచ్చాడు
సమతా మమత నేర్పించాడు (2)
మార్గము సత్యము జీవమైనాడు
మానవాళికే ప్రాణమైనాడు (2)       ||యేసు మంచి||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "యేసు మంచి దేవుడు"?

___ written the lyrics of " యేసు మంచి దేవుడు".

SINGER OF "యేసు మంచి దేవుడు" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " యేసు మంచి దేవుడు"