యేసు దేవుని ఆశ్రయించుమా song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

యేసు దేవుని ఆశ్రయించుమా jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

యేసు దేవుని ఆశ్రయించుమా-Telugu Christian Song Lyrics

యేసు దేవుని ఆశ్రయించుమా
సోదరా సోదరీ ఈ క్షణమే
విశ్వసించుమా తండ్రిని వేడుమా
గొప్పకార్యాలు జరుగును నీ యెదుటే
స్వస్థత లేక… సహాయము లేక… సోలిపోయావా?
యేసు నామములోనే స్వస్థత – యేసు కృపలోనే భద్రత
యేసు రక్తములోనే విమోచన – యేసే నడిపించును జీవమార్గాన

రోగియైన దాసుని కొరకు
శతాధిపతి యేసు ప్రభుని వేడుకొనెను
మాట మాత్రం సెలవిమ్మనగా
విశ్వసించిన ప్రకారమే స్వస్థతను పొందెను
విశ్వసించి అడుగుము అద్భుతాలు జరుగును (2)
యేసు నందు విశ్వాసముంచుము (2)    ||యేసు నామములోనే||

దు:ఖ స్థితిలో హన్నా తన ఆత్మను
దేవుని సన్నిధిని కుమ్మరించుకొనెను
మొక్కుబడి చేసి ప్రార్థించెను
దీవింపబడెను కుమారుని పొందెను
నీవు అడుగుము నీకివ్వబడును (2)
యేసుని ప్రార్థించుము (2)    ||యేసు నామములోనే||

శోధనలనైనా సమస్తమును కోల్పోయిన
యోబువంటి విశ్వాసం గమనించుమా
యధార్ధతతో నిరీక్షించెను
రెండంతల దీవెనలు పొందుకొనెను
సహనము చూపుము సమకూడి జరుగును (2)
యేసు నందు నిరీక్షించుము (2)    ||యేసు నామములోనే||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "యేసు దేవుని ఆశ్రయించుమా"?

___ written the lyrics of " యేసు దేవుని ఆశ్రయించుమా".

SINGER OF "యేసు దేవుని ఆశ్రయించుమా" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " యేసు దేవుని ఆశ్రయించుమా"