యెహెూవాయే నా బలము song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

యెహెూవాయే నా బలము jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

యెహెూవాయే నా బలము-Telugu Christian Song Lyrics

యెహెూవాయే నా బలము
యెహెూవాయే నా శైలము (2)
యెహెూవాయే నా కోటయు
యెహెూవాయే నా కేడెము
యెహెూవాయే నా శృంగము
యెహెూవాయే నా దుర్గము (2)       ||యెహెూవాయే||

నా దీపము ఆరనీయక నన్ను వెలిగించెను
నా అడుగులు తడబడకుండా నన్ను నడిపించెను (2)
నా చేతులు యుద్ధము చేయ నాకు నేర్పించెను
నా పక్షమున తానేయుండి నన్ను గెలిపించెను (2)    ||యెహెూవాయే||

నాకు బలము అనుగ్రహించి నన్ను దృఢపరిచెను
నా శత్రువులకంటె నన్ను బహుగా తానే హెచ్చించెను (2)
నా జనులకు నాకు లోపరచి నన్ను ఘనపరచెను
నా ముందుగా తానే నడచి నన్ను బలపరచెను (2)    ||యెహెూవాయే||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "యెహెూవాయే నా బలము"?

___ written the lyrics of " యెహెూవాయే నా బలము".

SINGER OF "యెహెూవాయే నా బలము" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " యెహెూవాయే నా బలము"