యెహోవాయే నా కాపరిగా song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

యెహోవాయే నా కాపరిగా jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

యెహోవాయే నా కాపరిగా-Telugu Christian Song Lyrics

యెహోవాయే నా కాపరిగా
నాకేమి కొదువగును (2)

పచ్చికగల చోట్లలో
నన్నాయనే పరుండజేయును (2)
శాంతికరమైన జలములలో (2)
నన్నాయనే నడిపించును (2)          ||యెహోవాయే||

గాఢాంధకార లోయలలో
నడిచినా నేను భయపడను (2)
నీ దుడ్డు కఱ్ఱయు నీ దండమును (2)
నా తోడైయుండి నడిపించును (2)          ||యెహోవాయే||

నా శత్రువుల ఎదుట నీవు
నా భోజనము సిద్ధపరచి (2)
నా తల నూనెతో నంటియుంటివి (2)
నా గిన్నె నిండి పొర్లుచున్నది (2)          ||యెహోవాయే||

నా బ్రతుకు దినములన్నియును
కృపాక్షేమాలు వెంట వచ్చును (2)
నీ మందిరములో నే చిరకాలము (2)
నివాసము చేయ నాశింతును (2)          ||యెహోవాయే||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "యెహోవాయే నా కాపరిగా"?

___ written the lyrics of " యెహోవాయే నా కాపరిగా".

SINGER OF "యెహోవాయే నా కాపరిగా" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " యెహోవాయే నా కాపరిగా"